โครงการ ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้พิการ

พระภิกษุ และ คนพิการ