การต่อวงจรคอมเพรสเซอร์ ชนิด Rotary สำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 v

วงจร คอมเพรสเซอร์

วงจร คอมเพรสเซอร์

ภาพ แสดง : การต่อวงจร คอมเพรสเซอร์

 

Compressor สามารถ “ระเบิด” ได้

ข้อควรระมัดระวัง

1. การต่อใช้งาน ควรต่อเมื่อ
ไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบเท่านั้น

2. การเลือกขนาดของ 
Running Capacitor 

ควรเลือกตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต Compressor 
ให้เหมาะสมเท่านั้น 

ไม่ควรใช้เล็กหรือ
ใหญ่จนเกินไปเพราะ
จะมีผลกับการทำงานของ
ตัว Compressor 

3. การต่อไฟฟ้าเข้าสู่วงจร
ไม่ควรต่อ สายไฟ ( L ) 
และสายนิวตรอน ( N ) สลับกัน

********************************
หมายเหตุ

ในภาพเป็น Compressor 
ประเภทที่มีตัวป้องกันอยู่ภายใน 

ทั้งนี้ Compressor บางตัวอาจจะไม่มี 
ขึ้นกับทางผู้ผลิตเจ้านั้นๆ 

แนะนำให้ใช้งานแบบที่มีตัวป้องกัน 
ถึงราคาจะสูงกว่าแต่ก็ปลอดภัย
กว่าในการปฏิบัติงานจริง

 

 

วงจร คอมเพรสเซอร์

ภาพแสดง : ตัวอย่าง การต่อวงจร อย่างง่าย