5 ตัวแปร ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์

5 ตัวแปร ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์
วันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆ ในการสังเกตุมอเตอร์
เพื่อให้อายุการใช้งานนานขึ้นมาฝากกันค่ะ
.
1. อุณหภูมิโดยรอบ
.
โดยปกติมอเตอร์เมื่อใช้งานที่พิกัด 
จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ระดับ
104 องศาฟาเรนไฮต์ 
.
หากค่าสูงกว่านี้จะถือว่าเกินกว่า
ที่มอเตอร์รับได้ และจะส่งผลเสีย
จนเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าในที่สุด

.
2. ความสูงจากระดับน้ำทะเล
.
ตามพิกัดทั่วไปนั้น มอเตอร์จะถูก
ใช้งานอยู่ที่ระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ำทะเลไม่เกิน 3,300 ฟุต 
.
หากติดตั้งมอเตอร์ที่ระดับความสูง
มากกว่านี้ พบว่าอุณหภูมิภายใน
ตัวมอเตอร์จะสูงขึ้น1 องศาฟาเรนไฮต์ 
เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นทุกๆ 330 ฟุต 
.
ยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีค่า Service Factor 
มากกว่า 1 เช่น 1.15 เราก็จะสามารถ
ใช้งานมอเตอร์ในระดับ
ความสูงมากถึง 9,000 ฟุตได้ 
โดยไม่ทำให้มอเตอร์ร้อน

.
3. แสงอาทิตย์
.
มอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่กลางแจ้ง
ย่อมไม่เป็นผลดี เนื่องจากอุณหภูมิ
ในตัวมอเตอร์อาจเพิ่มขึ้นได
ตั้งแต่ 10-20 องศาฟาเรนไฮต์

.
4. การขับภาระเกินพิกัด
.
หากมอเตอร์ไฟฟ้าต้องขับภาระ
เกินกว่าที่ระบุไว้บนเนมเพลท 
ทำให้มอเตอร์ต้องพยายาม
สร้างแรงม้าเพิ่มขึ้นเพื่อจะขับโหลดให้ได้ 
.
ผลก็คือ กระแสไฟฟ้าจะไหลมากขึ้น
จนเกิดความร้อนในขดลวดมอเตอร์

.
5. แรงดันไฟฟ้า(Volt) ที่ป้อนมีค่าต่ำ
.
เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานที่ระดับ
แรงดันต่ำกว่าที่พิกัด มอเตอร์จะกิน
กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติเพื่อที่จะสร้าง
แรงม้าให้ได้ตามพิกัด

สิ่งนี้ส่งผลให้อุณหภูมิในขดลวดมอเตอร์
สูงขึ้น 1-2 องศาฟาเรนไฮต์และแปรผัน
ตามค่าแรงดันที่เปลี่ยนไป

.
.
ทั้งหมดก็คือ ตัวแปรทั้ง 5 ที่จะส่งผล
ต่อการทำงานของมอเตอร์ที่เราควรรู้
เพื่อนำไปป้องกันและรักษาให้มอเตอร์
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมี
ประสิทธิภาพที่ดี


เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ 
#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
.
Line : @tsc-th