เปรียบเทียบแผง Solar Cell แบบ ” Full Cell VS Half Cell ” กรณีมีเงาบังตามแนวกว้างของแผง

เปรียบเทียบแผงSOLARCELL-กรณีเงาบังตามแนวกว้างของแผง

เปรียบเทียบ แผง Solar Cell
แบบ Full Cell VS Half Cell”

 

 กรณีมีเงาบังตามแนวกว้างของแผง 

เปรียบเทียบแผงSOLARCELL-กรณีเงาบังตามแนวกว้างของแผง
 
แผง Solar Cell แบบ Full Cell
บริเวณที่ไม่มีเงาบัง ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
 
แผง Solar Cell แบบ Half Cell
บริเวณที่ไม่มีเงาบัง จะผลิตไฟฟ้าได้โดยประมาณ 50%
ของวัตต์แผง เนื่องจากเซลล์แถวที่ 4,5,6, ผลิตไฟฟ้าไม่ได้
แต่เซลล์แถวที่ 1,2,3 ยังคงผลิตไฟฟ้าได้
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ